ue
is
poca

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Termeni și condiții GDPR

Ministerul Educației (MEd) şi Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior (UEFISCDI) implementează în perioada noiembrie – decembrie 2021 o amplă cercetare care își propune să crească gradul de conectivitate a sistemului universitar cu dinamica pieței forței de muncă, prin cercetarea traseului absolvenților. Aceasta se realizează prin intermediul Chestionarului Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior (CNAAIS).

Cercetarea se va realiza prin intermediul unui chestionar online, aplicat la nivelul cohortelor de absolvenți din anii universitari 2015/2016 (T+5) și 2019/2020 (T+1).

Răspunsurile vor fi analizate în scopuri științifice și statistice. Rezultatele vor fi publicate în așa fel încât să nu fie posibilă corelarea între participanții la sondaj și răspunsurile lor individuale. Chestionarele se completează prin accesarea link-ului individualizat, transmis prin intermediul invitației de participare la studiu. În momentul completării chestionarului, răspunsurile sunt salvate într-o bază de date localizată pe serverul central al UEFISCDI. Pentru asigurarea anonimității respondentului și a informațiilor furnizate de către acesta prin completarea chestionarului, datele de contact furnizate vor fi salvate și utilizate separat de răspunsurile la chestionar. Echipa de cercetare va utiliza datele de contact ale absolventului (adresa de e-mail) pentru transmiterea automată a invitațiilor de participare la studiu.

Ministerul Educației, cu sediu în str. G-ral Berthelot, nr.28-30, sector 1, București, tel. 021/40556630, fax: 021/4055748, și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, cu sediul în  Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, București, în calitate de operatori de date cu caracter personal vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrării datelor

MEd și UEFISCDI prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR și ale legislației naționale, respectiv:

  • Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 3714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România, cu modificările ulterioare;
  • Ordinul nr. 4504/2021 privind nominalizarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării ca instituție responsabilă cu pilotarea sistemului de monitorizare a angajabilității absolvenților de învățământ superior;
  • Ordinul nr. 5241/2021 privind nominalizarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării ca Punct Național de referință privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților și organism desemnat pentru realizarea sondajului pilot Eurograduate 2022.

Datele sunt prelucrate numai pentru scopurile specificate în vederea realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, respectiv în scopul implementării Chestionarului Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior, care presupun o componentă de prelucrare statistică a datelor personale în cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), cod SMIS 126766.

Participarea, în calitate de absolvent, la sondaj este voluntară. Completarea chestionarelor se realizează în baza consimțământului dumneavoastră explicit, consimțământ care poate fi retras oricând. Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea informațiilor ce urmează a fi completate în cuprinsul celor două chestionare, aveți dreptul de a nu le completa. Totodată, dacă nu doriți să participați, nu vor exista niciun fel de consecințe. 

Tipuri de date cu caracter personal 

Se colectează numai datele necesare scopului menționat, respectiv implementarea studiilor şi prelucrarea statistică a datelor în vederea realizării eșantionării și a unei analize a răspunsurilor obținute după cum urmează:

Pentru implementarea studiului se va prelucra inițial: adresa de e-mail, doar cu scopul notificărilor privind invitația de completare a chestionarului sau, după caz, Codul Numeric Personal, doar pentru validarea existenței înregistrării în Registrul Matricol Unic. 

Pentru prelucrarea statistică în vederea realizării eșantionării și a unei analize a răspunsurilor obținute: date privind caracteristici personale şi academice ale absolvenților: locul nașterii, sexul, starea socială specială, cetățenia, etnia, situație medicală specială, universitatea, ciclul de studii, domeniul de studii, programul de studii / specializarea, anul universitar (înscrierea), anul de studii, forma de învățământ, forma de finanțare a studiilor, tipul de bursă, situația înmatriculării, situația școlarității la sfârșitul anului universitar, studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu, studii universitare absolvite, informații privind cazarea absolvenților, în conformitate cu categoriile de date colectate în Registrul Matricol Unic al Universităților din România.

Datele privind caracteristicile personale ale absolvenților servesc pentru a înțelege mai bine diferite categorii socio-economice. Acestea vor fi preluate fără a putea fi corelate cu datele de identificare şi de contact.  De asemenea, o serie de date vor fi utilizate pentru validarea răspunsurilor (CNP și adresă  e-mail), în cazul în care utilizatorul nu va fi identificat în RMUR.

Sursa datelor prelucrate inițial (e-mail): Registrul Matricol Unic al Universităților din România.

Sursa datelor necesare prelucrării statistice: din chestionarele completate în mod voluntar de persoanele vizate.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal: Nu este cazul.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale anonimizate, date furnizate prin completarea voluntară a chestionarului, sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru îndeplinirea atribuțiilor legale după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Acestea nu vor fi afișate, fiind utilizate doar pentru prelucrarea statistică a datelor colectate în urma implementării Chestionarului Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior. Rezultatele vor fi publicate, în mod agregat, pentru sistemul național de învățământ superior. De asemenea, instituțiile de învățământ superior vor fi notificate de rezultatele obținute la nivel instituțional. 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Ministerului Educației la adresa de e-mail: dpo@edu.gov.ro sau să vă adresați în scris, la adresa MEd printr-o cerere datată și semnată.

Pentru informații generale privind proiectul de cercetare, echipa de cercetare vă stă la dispoziție! (absolventi@uefiscdi.ro, www.chestionar-absolventi.ro.)